Konkurs ofert na remont elewacji frontowej ul. Żeromskiego 7, 9, 11 i ul. Oleśnickiej 25

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Informatyk” z siedzibą przy ul. Żeromskiego 7 we Wrocławiu ogłasza konkurs ofert na wykonanie remontu elewacji frontowej na nieruchomości przy ul. Żeromskiego 7, 9, 11 i ul. Oleśnickiej 25 (jest to jedna nieruchomość) we Wrocławiu oraz na zabudowę podcieni przy ul. Żeromskiego 7.

Wymienione roboty to jedno przedsięwzięcie.

W załączeniu przedmiar robót.

Zainteresowanych przystąpieniem do konkursu prosimy o składanie swoich ofert (kosztorys) wraz z wykazem wykonanych robót remontowych elewacji na terenie Wrocławia oraz ewentualnych listów referencyjnych.

Oferty prosimy składać w nieprekraczalnym terminie do dnia 15.04.2016 w zamkniętych kopertach w biurze Zarządu Spółdzielni w dniach poniedziałek – czwartek w godzinach 7:00 do 12:00.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Informatyk”

obm3 obm4 obm5 ogloszenie

Opublikowano Remonty | Otagowano , | Skomentuj

Walne Zgromadzenie 23.04.2015 r.

WALNE ZGROMADZENIE

członków Spółdzielni Mieszkaniowej „INFORMATYK” odbędzie się dnia 23.04.2015 roku o godz. 17.00 w Gimnazjum nr 15 przy ul. Jedności Narodowej 117

 Porządek zebrania:

 1.  Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzednego Walnego Zgromadzenia.
 6. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za 2014 rok i z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2014.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 9. Przedstawienie planu remontów na rok 2015.
 10. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 11. Dyskusja.
 12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
  • sprawozdania Zarządu,
  • sprawozdania Rady Nadzorczej,
  • sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
  • sprawozdania finansowego,
  • rozliczenie nadwyżki dochodów nad kosztami Spółdzielni za rok 2014.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie zebrania.

 Z PROJEKTAMI UCHWAŁ I SPRAWOZDANIAMI MOŻNA SIĘ ZAPOZNAWAĆ OD DNIA 13 KWIETNIA W KAŻDY  DZIEŃ Z WYŁĄCZENIEM PIĄTKÓW I DNI WOLNYCH OD PRACY W GODZINACH OD 8.00 DO 13.00 W BIURZE SPÓŁDZIELNI

walne_2015_04_23

Opublikowano walne zgromadzenie | Skomentuj